Privacybeleid

Het privacybeleid van de Stichting ter Ondersteuning van de Dierenambulance-Vogelasiel Regio Leiden is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de eisen daarvan voor kleine stichtingen en verenigingen. Het is uitgewerkt in onderstaand protocol.

Privacyprotocol

 • De stichting verwerkt alleen persoonsgegevens van bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers en donateurs van de vereniging.
 • Wat betreft vrijwilligers en donateurs worden alleen NAW-gegevens verwerkt.
 • Het verwerken van persoonsgegevens van vrijwilligers en donateurs heeft alleen ten doel om met hen in contact te kunnen blijven.
 • Wat betreft bestuursleden en medewerkers worden naast NAW-gegevens, gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor inschrijving van het bestuur bij de KvK en wat betreft personeel voor het kunnen voldoen aan de vereisten van een arbeidsovereenkomst.
 • Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat van de persoonsgegevens registers worden bijgehouden van de bestuursleden, de personeelsleden, de vrijwilligers en de donateurs.
 • Voor opname van de gegevens in een van de registers, of wijziging daarvan is de instemming van betrokkene vereist.
 • Betrokkenen hebben recht op juistheid van de registers wat betreft hun daarin opgenomen gegevens. Zij moeten die gegevens kunnen inzien, (laten) wijzigen, of (laten) verwijderen.
 • Persoonsgegevens worden op de website van de stichting alleen weergegeven na nadrukkelijke instemming van de betrokkene.
 • De Stichting verleent geen persoonsgegevens aan derden, tenzij die noodzakelijk zijn om aan wettelijke eisen te voldoen, bijvoorbeeld i.v.m. salarisadministratie, belasting e.d. In dat geval worden waar nodig met de verwerkende organisatie afspraken gemaakt over de bescherming van die gegevens.
 • Indien de Stichting gebruik maakt van de diensten van een verwerker, bijvoorbeeld voor het drukken van naam- en adresetiketten, vindt dit plaats op onze instructie en wordt schriftelijk overeengekomen dat de geleverde persoonsgegevens beschermd worden en niet voor eigen doeleinden van de verwerker, of derden mogen worden gebruikt.
 • Het bestuur legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over de gegevensbescherming en de uitvoering van dit privacyprotocol.

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting in mei 2018.