Weer vaker gereden in 2023

Dierenambulance voerde niet minder dan 5.346 ritten uit

Steeds meer wilde dieren vervoerd:

De afgelopen jaren steeg het aantal ritten dat door onze ambulances en onze transportauto werd uitgevoerd. Die trend heeft zich in 2023 doorgezet, zij het beperkt. Het totaal aantal ritten nam toe van 5.272 in 2022 naar 5.346 in 2023.

Getallen en feiten:

Onze ambulances maakten 4.674 ritten en 672 ritten werden door onze transportauto uitgevoerd. Dat ging vooral om wilde dieren, die naar andere wildopvangorganisaties moesten, omdat wij die zelf niet konden, of mochten, verzorgen. Dan gingen we naar Vogelopvang De Wulp in Den Haag, Egelopvang Zoetermeer en Wildopvang Delft, naast de wildopvang in Gouda en de vogelopvang in Haarlem. 70%  van de ambulanceritten betroffen ritten voor wilde dieren.

Dus ook hogere kosten

Samen met de kosten van ons vogelasiel is transport en opvang van wilde dieren onze grootste kostenpost en daarmee ons grootste punt van zorg. Wilde dieren hebben in tegenstelling tot huisdieren geen eigenaar, die je een rekening kunt sturen voor onze dienstverlening.

Meer gemeenten betrokken

Gelukkig hebben de 8 gemeenten in onze regio, met name om die reden, besloten bij te dragen aan onze kosten. Maar toch zien we voor het derde jaar op rij een aanzienlijk tekort tegemoet.

Provincie aan zet:

De provincie Zuid Holland heeft wettelijke taken in het kader van de Wet Natuurbescherming. Bovendien is in het nieuwe coalitieakkoord van het College van Gedeputeerde Staten opgenomen dat de provincie “Gaat investeren in wildopvang”. Daarom rekenen wij erop dat wij niet tevergeefs een beroep op de provincie kunnen doen voor een structurele bijdrage aan onze kosten.

Cheque voor dierenambulance

Afgelopen december ontving voorzitter Jaap van Meijgaarden van de Dierenambulance - Vogelasiel regio Leiden uit handen van voorzitter Maria Smits van Kringloopwinkel SOEK in Oegstgeest een cheque met het prachtige bedrag van € 1.500,=. Die overhandiging vond plaats tijdens de kerstviering van de vrijwilligers van die kringloopwinkel. Niet alleen de dierenambulance ontving een cheque. Ook de organisatoren van een kerstdiner voor alleengaanden ontvingen een cheque. Het is de gewoonte van de kringloopwinkel om de winst, die jaarlijks gemaakt wordt, uit te delen aan goede doelen. De dierenambulance is heel blij met deze geweldige cheque, want ondanks dat inmiddels alle gemeenten besloten hebben om de dierenambulance - vogelasiel financieel te gaan steunen, ziet het er helaas toch naar uit dat de exploitatie van de stichting voor het derde jaar op rij met een negatief resultaat zal sluiten.

Op de foto voorzitter Maria Smits, die de cheque overhandigt aan Jaap van Meijgaarden. De foto is gemaakt door Eef van Meerten, coördinator van het vogelasiel.

Besluit gemeenteraad Oegstgeest om Dierenambulance – Vogelasiel alsnog financieel te gaan ondersteunen

Het bestuur van de Stichting ter ondersteuning van de dierenambulance - vogelasiel regio Leiden is uitermate verheugd dat de gemeenteraad van Oegstgeest besloten heeft, ons toch financieel te gaan ondersteunen. Dit ondanks dat het college eerder had laten weten daar geen middelen voor beschikbaar te hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat de publieke reactie op dat besluit mede een rol zal hebben gespeeld. Heel verrast waren wij over het initiatief van een inwoonster om als protest tegen het B&W-besluit een crowdfunding via Facebook voor ons te beginnen. Wij willen haar daarvoor bij deze geweldig bedanken. Ook andere reacties, die we van inwoners en bedrijven uit Oegstgeest hebben ontvangen waren hartverwarmend.Dat nu alle gemeenten van ons werkgebied ons met € 0,25 per inwoner ondersteunen, is een geweldige opsteker voor onze stichting. Met name de erkenning, die hieruit spreekt, vinden wij zeer belangrijk. Nu ook binnen de provincie gesproken wordt over financiële ondersteuning van wildopvang, ontstaat voor ons perspectief dat wij de komende jaren ons werk verder zullen kunnen professionaliseren.

Dierenambulance sluit om 9 uur ‘s avonds

Ondanks alle extra diensten en inspanningen van onze coördinatoren en vrijwilligers lukt het in de vakantieperiode niet om de roosters voor centralist, chauffeur en bijrijder geheel te vullen. Daarom hebben we vroeger in het jaar dan normaal besloten om de avonddienst in te korten. We willen niet dat er mensen omvallen. Dat betekent dat we, na overleg met de coördinatoren, besloten hebben om vanaf maandag 14 augustus om 9 uur ’s avonds te sluiten. Avonddiensten zijn nu de meest problematische diensten om te vullen. Op momenten dat er echt geen mensen beschikbaar zijn, zullen we moeten sluiten. We hopen dat dit zo min mogelijk nodig zal zijn, maar het is niet anders.
We hebben met zijn allen, bestuur, vaste medewerkers en vrijwilligers ons uiterste best gedaan om alle gaten te vullen, maar nu dreigen er mensen om te vallen. Dat kan niet en dat moeten we met elkaar niet laten gebeuren. Vandaar dat we dit besluit hebben moeten nemen.

Vogelasiel Leidse regio overvol

“De afgelopen weken konden we vogels waarvoor bij ons geen plek was, of die we geen passende verzorging konden geven, naar onze collega’s van Vogelopvang De Wulp in Kijkduin of het Vogelhospitaal in Haarlem brengen”, bericht Eef van Meerten, coördinator van de Leidse vogelopvang in Leiderdorp. “Vrijdag kregen wij van beide helaas het bericht dat wij daar geen vogels meer naartoe kunnen brengen, die niet 10 dagen in quarantaine zijn geweest in verband met het mogelijke risico van vogelgriep. Dat betekent dat we alle vogels die we nu binnen hebben, binnen zullen moeten houden en eigenlijk geen nieuwe vogels meer op kunnen nemen.  We worden daardoor gedwongen om noodmaatregelen te treffen, maar of dat voldoende zal zijn is onzeker. Daarvoor missen wij helaas de ruimte en de faciliteiten. Het zal daardoor enigermate ten koste gaan van het dierenwelzijn, maar niets doen is nog slechter. Wij sluiten zelfs niet uit dat er een moment kan komen, dat wij helemaal geen vogels meer op kunnen nemen. Dat proberen wij met man en macht te voorkomen.  

Het probleem doet zich met name voor door de opvang van de vele jonge meeuwen, die we in deze tijd van het jaar binnen krijgen.  

“Het feit dat wij nog steeds niet over een voldoend grote en geoutilleerde opvanglocatie beschikken wreekt zich hier”, zegt voorzitter Jaap van Meijgaarden. “We proberen al meer dan drie jaar een perceel grond te verwerven voor nieuwbouw. Daarmee zouden wij dit dierenleed hebben kunnen voorkomen. Die grond is in handen van het Rijksvastgoedbedrijf, maar ook Rijkswaterstaat en de provincie zijn erbij betrokken. Het is al maanden bekend dat geen van die partijen nog behoefte heeft aan die grond, maar tot verkoop moet nog steeds worden besloten, terwijl duidelijk is dat Leiden aan onze nieuwbouw zijn medewerking zal verlenen”. 

“Ook wreekt zich hier dat de provincie de wildopvang de afgelopen jaren volledig op zijn beloop heeft gelaten, terwijl de provincie in het kader van de ‘Wet natuurbescherming’ een coördinerende taak heeft. Gelukkig heeft het nieuwe college in zijn akkoord opgenomen “in wildopvang te zullen investeren”, maar dat moet nog in concreet beleid worden omgezet en dat zal ongetwijfeld nog de nodige tijd vergen”, vervolgt de voorzitter van de regionale ambulancedienst – vogelasiel. “Dat levert voor nu dus geen respijt op. Wij verwachten dat de situatie zich eind augustus zal normaliseren, omdat de jonge vogelperiode dan grotendeels achter de rug is”. 

 

Leiderdorp, 24 juli 2023 

De vakantieperiode stelt de Dierenambulance en Vogelasiel regio Leiden voor grote problemen

“Het is erg triest dat we af en toe de telefoon niet op kunnen nemen door gebrek aan vrijwilligers. De telefoon staat niet stil en valt af en toe ook nog uit, door problemen, die onze provider helaas maar niet onder controle krijgt. Wij vragen daarvoor begrip bij de vele mensen, die ons juist in deze periode, bellen. Ook bij het ambulancevervoer lopen wij tegen een tekort aan vrijwilligers aan. Bij beide speelt het begin van de vakantieperiode een rol. Meerdere vrijwilligers zijn met vakantie gegaan. Wij vragen de wel aanwezige mensen al om extra diensten te willen draaien, maar helaas kunnen we daarmee niet alle gaten vullen.”, laat voorzitter Jaap van Meijgaarden van de regionale ambulancedienst en vogelasiel weten.  “Gelukkig kunnen de vrijwilligers van het vogelasiel het ondanks de grote drukte nog net wel aan. In de lente en zomer raken vele jonge vogels ontheemd, of gewond en worden naar ons toe worden gebracht, of door de ambulance opgehaald. Ons asiel zit daardoor overvol en kan, bij gebrek aan een bassin en vliegkooien, ook niet alle vogels revalideren. Wij vervoeren daardoor dagelijks vogels en andere wilde dieren naar bevriende opvangorganisaties, waarmee we nauw samenwerken. Voor dit soort vervoer hoef je geen opleiding te volgen en kun je volstaan met een rijbewijs en een rijtest. Voor nieuwe centralisten is wel een korte opleiding vereist, om vragen adequaat te kunnen beantwoorden en de ambulance aan te kunnen sturen. Voor zowel het transport als de telefooncentrale zoeken wij op korte termijn extra vrijwilligers. Men kan hierover informatie vinden op onze website www.dierenambulanceleiden.nl/word-vrijwilliger of ons bellen op nummer 071 – 517.41.41 “. 

Leiderdorp vierde gemeente die de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden structureel financieel gaat ondersteunen

Verheugd heeft het bestuur van de Dierenambulance – Vogelasiel gereageerd op het besluit van B&W van Leiderdorp om ons voor de komende jaren een bijdrage toe te kennen voor opvang en transport van (zwerf)dieren en wilde dieren van € 0,25 per inwoner. Eerder hadden Leiden, Voorschoten en Zoeterwoude al besloten ons structureel te gaan bekostigen.

Naar verwachting zullen Katwijk en Noordwijk zich hier binnenkort bij aansluiten. Teylingen en Oegstgeest hebben dit nog in overweging. Hopelijk zal het besluit van Leiderdorp hen helpen om ook over de brug te komen.

Bij Teylingen en Oegstgeest speelt de vraag of de zorgplicht uit de Wet Natuurbescherming aanleiding moet zijn voor medebekostiging door gemeenten van wildopvang. Dit omdat de provincie het op dat gebied tot nu toe liet afweten. Nu in het nieuwe collegeakkoord van Zuid-Holland is opgenomen dat de provincie “gaat investeren in wildopvang” gaat dat hopelijk leiden tot het gezamenlijk met gemeenten komen tot een dekkend systeem van wildopvang in Zuid-Holland en medebekostiging daarvan.

Nieuw collegeprogramma Zuid-Holland biedt perspectief voor wildopvang

“In het collegeprogramma van Zuid-Holland dat vanmiddag is gepresenteerd, lazen wij op blz. 24 tot ons grote genoegen: “We investeren in de wildopvang”. Daarmee erkent de provincie dat de zorgplicht, die in de Wet Dieren en in de Wet natuurbescherming voor een ieder is opgenomen, geen vrijblijvende tekst is. Dat is een trendbreuk ten opzichte van het vorige college, aan wie we enkele malen vergeefs om financiële ondersteuning hebben gevraagd”, laat voorzitter Jaap van Meijgaarden van de Dierenambulance – Vogelasiel regio Leiden weten. “Ondanks aanzienlijke hogere giften van particulieren en enkele legaten hebben wij de afgelopen twee jaar bij elkaar toch een tekort op onze exploitatie van bijna € 54.000,= geleden. Van de 5.000 ritten die wij jaarlijks met onze ambulances uitvoeren heeft ongeveer 80% betrekking op wilde dieren. Ondanks de eigen vogelopvang, waarin wij de meeste vogels verzorgen, moeten wij een deel van de vogels en andere wilde dieren naar opvangorganisaties elders vervoeren. Dat kost veel geld en inzet van onze vrijwilligers. Enkele gemeenten in onze regio aarzelen nog over de vraag of ze ons daarvoor ook structureel financieel moeten gaan steunen. Dat de provincie nu in wildopvang wil gaan investeren, is een stimulans voor die gemeenten om daarbij niet achter te blijven. Wij hopen dat die gemeenten de handschoen nu oppakken”.